Tuesday, April 29, 2014

Let Imagination Blow You Away! Shapes and Poetry 
 
 
 
Adam Moss || Zemin jiang
                                                     Bill Clinton            Ying Liu
                                                   Chris Hine                 Xiaodong Sun
                                                David Boren                   Wen-ching Sung
                                              Ellen Worsdall                     Vadim Backman
                                            Frank Shu                                 Underwood Kobe
                                         George Jones                                  Tom Jolly
                                           Hao Huang                                    Shengsu Li
                                             Iseri Mert                                    Randall Lane
                                              Jill Abramson                            Qixian Nu (7th Maiden Fairy)
                                                Kuizhi Yu                              Piljin Yi
                                                   Lee Yong-goo                   Ostman Sarah
                                                     Martin Barron  ||  Nash Holdings
 
 
 
Ana Paula Maciel || Zhicheng Jiang
                                               Brandon Stukey              Yun Ma
                                             Charles Warlow                   Xiulian (Sue) Huang (Wong)
                                           Doane Seth                              Wen Jiang
                                         Elyse Bale                                     Villano Matt
                                       Fumei Bai                                          Uer Kaixi
                                     Greg Torode                                         Tong Ye
                                        Hu Yaobang                                     Shu (Xu) Yaqi
                                           Ivan Yuan                                   Rampton Roberta
                                              Jiazhe Zhang                          Qing Dong
                                                Kumar Roy Sanjib              Phil Stewart
                                                   Lan Yang                      O’Neil Kristina
                                                      Max Baucus  ||  Niliksi Koswanage
                                   
                                            
 
D. J. Machale, Paulo Coelho,
Smart writers, creative soul,
Jodi Picoult, Ark Angel,
Juvenile Readers’ Friend to tend,
K. A. Applegate, Douglas Adams,
No more questions or doubts.
Read a book a day,
Let imagination blow you away.
 
 
google.com 

1 comment:

  1. shape and poetry, names and people,

    everyone is a dot who connects and shines like a star.

    ReplyDelete