Saturday, February 18, 2017

today's feedDonald trump and his grandchildren, Areba and Joseph
Image result for 颜仟汶   Mo Gui Tu Fu,  A MOVIE

Image result for 颜仟汶 

Leigha Sophiedun Wang

Image result for Eric Roberts  Eric Roberts

Image result for Eliza Roberts  eliza roberts

Image result for Leo F. Rayfiel
Leo F. Rayfiel


 Image result for David Rayfiel 
Image result for David Rayfiel

 David Rayfiel

short story slam week 62, 63, Yang Gutang, Yan Ji, and Huang Yunqing

short story slam week 62, 63, Yang Gutang,
Yan Ji, and Huang Yunqing from Yang Lan

Xiangtan University logo.png 


xiangtan university
reminding Jiahong of Xiang Qun
Tan Jian friendshipTian Yinghua
a bird from south of Dong Ting lake
eye glass marks wisdom age

 
Xie Luoqi passion
Economics and World Trade professor
Liao Xiangyang colleague

Zhou Wei lady
a wisdom from England Oxford university
her beauty embrace Tu Jun


Liu Huiwu youth
Hunan poet under Peng Yuan and Zhang Juliang
goodness to Hu Yang, Wu Zhaoxia